0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

TRADUCCIÓ I ACOMPANYAMENT PERSONES ACOLLIDES URAÏNESES...................................................................................... TRADUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS ACOGIDAS UCRANIANAS

Aquest formulari és únicament per a persones que poden fer de traductores 

Este formulario és únicamente para personas que pueden hacer de traductores.

Des de l'Ajuntament de Valls estem elaborant una llista per a tenir persones traductores i/o acompanyants per a ajudar a la possible acollida de persones refugiades que arribin al municipi.

Des del Ajuntament de Valls estamos elaborando una lista para tener a personas traductoras y/o acompañantes para ayudar a la posible acogida de personas refugiadas que lleguen al municipio

Per a qualsevol dubte relacionat amb aquest formulari podeu trucar al 977636024

Para cualquier duda relacionada con este formulario pueden llamar al 977636024

Hi ha 6 preguntes en aquesta enquesta.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable de tractament. Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls- Delegat protecció dades dpd@valls.cat


Legitimació.El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls.

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
 

Drets.- Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el DPD ( Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat@gencat.cat).


Conservació de les dades.- Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.